Co následuje po pohřbu:

Úmrtní list

Vystavuje matrika v místě úmrtí cca do 14 pracovních dnů od pohřbu.

Matrika odhlašuje důchodové, zdravotní a sociální pojištění.

Úmrtní list obdrží objednavatel pohřbu většinou poštou.

Notáře

Určuje soud podle bydliště zesnulého.

Notář zašle předvolání objednavateli pohřbu přibližně do 2 měsíců.

Urnu

Je možné si vyzvednout tři týdny po uskutečnění pohřbu v kanceláři, kde jste objednával pohřeb.

Urna je u nás uskladněna po dobu jednoho roku.

Vdovský a sirotčí důchod

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

1. K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:

Občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy

Oddací list (originál)

Úmrtní list manžela/manželky/registrovaného partnera

Poslední výměr důchodu manžela/manželky/registrovaného partnera

Poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy

Vdovy/vdovci po zaměstnání uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

2. K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:

Občanský průkaz žadatele

Rodný list dítěte (originál)

Potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte

Úmrtní list (originál)

Přepis změny stavu v občanském průkazu

Tuto opravu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu v místě trvalého bydliště, ale již nemusí být zapsán v občanském průkazu. Nový OP obdržíte do 30 dnů.

K žádosti o nový OP se předkládá:

Váš původní OP

Úmrtní list (originál)

Výše uvedené informace o nárocích nutno ověřit na příslušných úřadech.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.

Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Viz formulář Zákon o pohřebnictví.